Följande gäller för det räkenskapsår som slutar 2022-12-31:

Årsrapporten ska lämnas in senast 2023-08-02.

Inkomstskattedeklaration 2 ska lämnas in senast 2023-07-01 om den lämnas in på papper, eller 2023-08-02 om den lämnas in elektroniskt.
Slutar ditt räkenskapsår i en annan månad? Kontrollera om det är något som berör dig. När ska du lämna in din årsredovisning och inkomstskattedeklaration?

Bokföring

Innan du kan göra upp din bokföring måste du först avsluta årets bokslut. Detta innebär att du måste slutföra alla affärstransaktioner fram till räkenskapsårets slut.

Moms

Mervärdesskatten har ingen direkt inverkan på dina bokslut, räkenskapsår eller skattedeklarationer; ditt momsarbete fortsätter som vanligt oavsett om du har månads-, kvartals- eller årsvis moms.

Redovisningar av finansiell ställning

Du måste först veta vilka bestämmelser du ska använda när du upprättar ditt årsbokslut och dina bokslut. Det enklare regelverket K2 används av majoriteten av små organisationer. Alla större företag måste använda K3-ramverket, medan mindre företag kan göra det av olika skäl. Mer information om K2 och K3 finns här.

Ett bokslut är en sammanfattning av ett företags ekonomi per ett visst datum. När vi utarbetar en årsredovisning hänvisar vi ibland till bokslutet och årsredovisningen som två skilda delar av processen, där ”bokslutet” avser sammanställningen och granskningen av bokföringen och ”årsredovisningen” avser själva dokumentet som ska lämnas in till Bolagsverket. I allmänhet måste följande faser genomföras för att ett bokslut ska kunna färdigställas. Vad du måste utföra beror på företagets karaktär och bokföring.

Granska balansräkningskonton

Du börjar med att gå igenom alla balansräkningskonton och ser till att du förstår kontosaldot och att siffran stämmer. Många tillgångar, till exempel inventarier och utrustning, bör få sitt värde avskrivet över tiden. Dessa avskrivningar måste dokumenteras inom räkenskapsåret. Andra typer av värdejusteringar (t.ex. avskrivning om tillgången anses ha förlorat i värde) ska också dokumenteras inom räkenskapsåret. Alla dessa poster rapporteras normalt på balansdagen.

Avyttringar i bokslutet

Vissa åtgärder kan genomföras beroende på vilken typ av företag det rör sig om för att skjuta upp vinstbeskattningen till en senare period. Avsättning till periodiseringsfonden är ett exempel. Du kan avsätta en del av din vinst till periodiseringsfonden om du har en vinst som du vill skjuta upp skatten på.

Beräkning av skatt på årets vinst

För att beräkna skatten börjar du med vinsten före skatt och går igenom en rad ”skattejusteringar” för att komma fram till den beskattningsbara vinsten.

Att beräkna skatten behöver inte vara komplicerat. För de flesta företag måste du dock ändra resultatet innan du beräknar skatten, och det kan vara bättre att använda ett verktyg som innehåller skatteberäkningar.

Håll koll på din skatt och ditt nettoresultat.

När du har fastställt hur mycket skatt du måste betala ska du bokföra den som en utgift. Efter det kan du slutligen generera resultaträkningen. Beloppet längst ner representerar årets vinst eller förlust, det vill säga företagets vinst eller förlust. Det sista steget under året är att redovisa årets vinst eller förlust.

Rapportering

En förvaltningsberättelse, en resultaträkning, en balansräkning och ett antal noter ska ingå i en årsredovisning. En revisionsberättelse ska också lämnas om företaget har en sådan. Resultaträkningen och balansräkningen är desamma som i en vanlig redovisning, men några av raderna kan avse noter som ger extra information, till exempel hur en viss typ av tillgång har skrivits av. De obligatoriska noterna styrs av K2- eller K3-föreskrifterna. Förvaltningsberättelsen ger en översikt över företagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

När årsredovisningen är klar måste den undertecknas av alla styrelseledamöter och, om företaget har en sådan, av den verkställande direktören.

När årsrapporten är färdigställd kalla till ett styrelsemöte

Varje år måste aktiebolag ha ett årsmöte. Årsstämman är företagets högsta beslutande organ och vid den ska årsredovisningen (liksom en eventuell revisionsberättelse) överlämnas till aktieägarna. Stämman beslutar sedan om årsredovisningens resultaträkning och balansräkning, hur vinsten ska fördelas, inklusive eventuell utdelning, och om styrelsen och verkställande direktören ska befrias från sina skyldigheter. Stämman röstar också om utnämningen av bolagets nya styrelse.

Efter bolagsstämmans beslut är det viktigt att bokföra hur resultatet har använts i enlighet med bolagsstämmans beslut. Om bolagsstämman fastställer en utdelning, flyttas motsvarande summa från fritt eget kapital till ”oanvända utdelningar”.

Varför du bör upprätta ett aktieägaravtal

Årsredovisningar ska lämnas in till Bolagsverket.
Efter årsstämman ska årsredovisningen lämnas in till Bolagsverket. Du måste skicka en kopia av årsredovisningen samt eventuella revisionsberättelser. Tillsammans med kopiorna lämnas ett bekräftelseintyg där en styrelseledamot (eller VD) bekräftar att kopian överensstämmer med originalet och att årsstämman beslutade i enlighet med förslagen (eller inte om så är fallet). Bolagsverket gör olika tekniska inspektioner, t.ex. för att se till att räkenskapsåret är giltigt och att alla styrelseledamöter har skrivit under, bland annat. Bolagsverket godkänner dock inte formellt årsredovisningarna och utvärderar inte den finansiella informationen, utan publicerar bara årsredovisningen.

Årsredovisningen kan lämnas in online eller i pappersform till Bolagsverket. Det är enkelt att lämna in den digitalt. Årsredovisningen lämnas sedan in när en styrelseledamot checkar in på Bolagsverket och undertecknar bekräftelsecertifikatet med hjälp av BankID eller liknande. Ofta blir det kvittat (eller ”registrerat” som Bolagsverket kallar det) direkt och du får ett kvitto som visar att allt är i sin ordning. När du lämnar in ansökan på papper gör du en fysisk kopia av originalet, bifogar en sida med det undertecknade bekräftelseintyget och skickar den med posten. När årsredovisningen anländer till Bolagsverket måste den behandlas, vilket normalt tar betydligt längre tid än vid digital inlämning.

Deklaration

Oavsett om företaget har varit verksamt eller inte måste alla aktiebolag lämna in en slutdeklaration (inkomstdeklaration 2) till Skatteverket. Du kan antingen skicka den ifyllda pappersblanketten eller deklarationen online till Skatteverket.

Inkomstdeklaration 2 Innehåll Inkomstdeklaration 2 består av

Den primära blanketten

Bilaga till bokföringsschema (förkortat INK2R).
Skatteändringar i bilagan (förkortat INK2S).
Inlämning till Skatteförvaltningen
Du kan lämna in inkomstdeklaration 2 på papper eller online.

Blankett

Skatteverket skickar deklarationsblanketten varje år, förtryckt med nödvändiga uppgifter. Blanketten består av tre delar: huvudblanketten och bilagorna INK2R och INK2S. Du har möjlighet att fylla i blanketten, underteckna den och skicka in den.

Elektronisk inlämning

Om du har en e-legitimation (t.ex. BankID) kan du också lämna in deklarationen online. Deklarationen måste därefter fyllas i två steg innan den kan lämnas in:

Använd Skatteverkets filöverföringsfunktion för att ladda upp de två SRU-filerna info.sru och forms.sru.

Signera deklarationen med hjälp av en e-legitimation genom att logga in på ”Mina sidor” på Skatteverkets webbplats (t.ex. BankID).

Om du vill veta mer kan du kontakta oss via kontaktformuläret, så hjälper vi dig att komma igång.

Begär offert

Genom att fortsätta godkänner jag Flexmission dataskyddspolicy.

Här är vi verksamma:

Stockholm Län

Göteborg

Uppsala

Örebro

Jobbar du utanför dessa städer? Kontakta oss i alla fall, så kommer vi att göra allt vi kan för att hjälpa dig.

Kontakta oss

Begär en offert